Drepturile și obligatiile asiguraților

Asigurările sociale de sănătate reprezintă principalul sistem de finanţare a ocrotirii sănătăţii populaţiei care asigură accesul la un pachet de servicii de bază, cuprinzând servicii medicale preventive şi curative, servicii de îngrijire a sănătăţii, medicamente, materiale sanitare şi dispozitive medicale.

Asiguraţii au dreptul la un pachet de servicii de bază, în conformitate cu Legea nr. 95 / 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, Titlul VIII Asigurările sociale de sănătate. Pachetul de servicii de bază este stabilit prin contractual – cadru elaborat de CNAS, în colaborare cu organizaţiile implicate în sistem.

Asigurații au următoarele drepturi:

 1. să aleagă furnizorul de servicii medicale, precum şi casa de asigurări de sănătate la care se asigură, în condiţiile prezentei legi şi a contractului-cadru;
 2. să fie înscrişi pe lista unui medic de familie pe care îl solicită, dacă îndeplinesc toate condiţiile prezentei legi, suportând cheltuielile de transport dacă opţiunea este pentru un medic din alta localitate;
 3. să îşi schimbe medicul de familie ales numai după expirarea a cel puţin 6 luni de la data înscrierii pe listele acestuia;
 4. să beneficieze de servicii medicale, medicamente, materiale sanitare şi dispozitive medicale în mod nediscriminatoriu, în condiţiile legii;
 5. să efectueze controale profilactice, în condiţiile stabilite prin contractul-cadru;
 6. să beneficieze de servicii de asistenţă medicală preventivă şi de promovare a sănătăţii, inclusiv pentru depistarea precoce a bolilor;
 7. să beneficieze de servicii medicale în ambulatorii şi în spitale aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate;
 8. să beneficieze de servicii medicale de urgenţă;
 9. să beneficieze de unele servicii de asistenţă stomatologică;
 10. să beneficieze de tratament fizioterapeutic şi de recuperare;
 11. să beneficieze de dispozitive medicale;
 12. să beneficieze de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu;
 13. să li se garanteze confidenţialitatea privind datele, în special în ceea ce priveşte diagnosticul şi tratamentul;
 14. să aibă dreptul la informaţie în cazul tratamentelor medicale;
 15. să beneficieze de concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate în condiţiile legii.

Obligațiile asiguraților pentru a putea beneficia de aceste drepturi sunt următoarele:

 1. să se înscrie pe lista unui medic de familie;
 2. să anunţe medicul de familie ori de câte ori apar modificări în starea lor de sănătate;
 3. să se prezinte la controalele profilactice şi periodice stabilite prin contractul-cadru;
 4. să anunţe în termen de 15 zile medicul de familie şi casa de asigurări asupra modificărilor datelor de identitate sau modificărilor referitoare la încadrarea lor într-o anumită categorie de asiguraţi;
 5. să respecte cu stricteţe tratamentul şi indicaţiile medicului;
 6. să aibă o conduită civilizată faţă de personalul medico-sanitar;
 7. să achite contribuţia datorată fondului şi suma reprezentând coplată, în condiţiile stabilite prin contractul-cadru;
 8. să prezinte furnizorilor de servicii medicale documentele justificative ce atestă calitatea de asigurat.

Persoanele care nu fac dovada calităţii de asigurat beneficiază de servicii medicale numai în cazul urgenţelor medico-chirurgicale şi al bolilor cu poţential endemo-epidemic şi cele prevăzute în Programul naţional de imunizări, monitorizarea evoluţiei sarcinii şi a lăuzei, servicii de planificare familială în condiţiile art. 223, în cadrul unui pachet minimal de servicii medicale, stabilit prin contractul-cadru.